Strona główna \ Podstawowe informacje \ Organizacja działania

Organizacja, kierunki i warunki działania

Na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle funkcjonuje 5 cmentarzy podporządkowanych Urzędowi Miasta w Kędzierzynie- Koźlu (3 cmentarze komunalne i 2 parafialno-komunalne).

W celu wywiązania się z jednego z podstawowych zadań jakim jest utrzymanie cmentarzy i chowanie zmarłych gmina powołała do życia Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu.
Miejski Zakład Cmentarny został powołany 1 stycznia 2011 r. na podstawie Uchwały Nr III/7/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia gminnego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźluoraz Uchwały Nr XXV/334/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniającej uchwałę Nr III/7/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia gminnego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu.  (następnie jest:  „Realizuje on zadania własne gminy….) . Realizuje on zadanie własne Gminy w przedmiocie tworzenia i utrzymywania cmentarzy komunalnych, świadczenia pełnego zakresu usług cmentarnych, pogrzebowych i przewozowych oraz realizuje zadania wynikające z pełnomocnictw udzielonych przez Radę Miasta bądź Prezydenta Miasta.

MZC w Kędz.-Koźlu obecnie zarządza 5 cmentarzami na terenie miasta. Obręb podległych cmentarzy to obszar o łącznej powierzchni około 14 ha gruntu, na którym usytuowanych jest kilkanaście tys. mogił. Struktura zatrudnienia pozwalająca na wywiązanie się z nałożonych zadań to zaledwie 3 etaty pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych oraz około 8 1/2 etatu pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Dochody własne uzyskiwane ze świadczonych usług oraz z pobierania zryczałtowanych opłat za możliwość korzystania z cmentarzy muszą starczyć na samorealizację zakładu będącą konsekwencją założeń określonych powyższą uchwałą i pokrycie stale rosnących kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych. Dlatego polityka finansowa zakładu oparta jest na zasadzie rachunku ekonomicznego, a nie na możliwości korzystania z dotacji z budżetu gmin. Konsekwencją tej polityki jest wprowadzenie pełnej oferty świadczonych usług cmentarnych, pogrzebowych i przewozowych, która to w opinii mieszkańców jest jedną z najlepszych i konkurencyjnych. Powstanie i obecność MZC w K-Koźlu była rzeczą konieczną i nieodzowną do realizacji zadań własnych Gminy w tym zakresie oraz do zapewnienia naszemu społeczeństwu należnego, wysokiego standardu usług oraz do zapewnienia godnych warunków ostatniej posługi.

Wersja do druku

Data powstania: wtorek, 30 sierpnia 2005 20:26
Data upublicznienia: czwartek, 1 września 2005 08:03
Zaakceptował(a): Piotr Pabisz
Opublikował(a): Jarosław Kozłowski
Copyright © 2005 Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu