Ogłoszenie 14.06.2018

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Bałtyckiej 2,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – mzc_kk@onet.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

– Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r., oraz w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 3. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 5. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu,
 6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem -Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r, jest obligatoryjne,

a podanie danych osobowych w celu zawarcia innych umów jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
Data powstania: czwartek, 14 czerwiec 2018 23:21
Data upublicznienia: czwartek, 14 czerwiec 2018 09:50
Zaakceptował(a): Piotr Pabisz
Opublikował(a): Damian Kędrak

Ogłoszenie 23.06.2011

    Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu zwraca się z prośbą do rodzin osób zmarłych pochowanych na cmentarzach komunalnych: "Kuźniczka", "Kłodnica" i na cmentarzu parafialnym w Koźlu, o potwierdzenie  posiadanych  rezerwacji  miejsc grzebalnych oraz o ponowienie opłat za groby, dla których minął już przewidziany Ustawą 20-letni okres używalności. Jednocześnie przypomina się, że nie ponowienie opłat na okres kolejnych 20 lat może spowodować likwidację  grobu  lub miejsca  grzebalnego. Powyższa prośba podyktowana jest koniecznością przeprowadzenia aktualizacji planów zagospodarowania powyższych cmentarzy. Informacji udziela się w siedzibie Zakładu w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Bałtyckiej 2 lub telefonicznie od godz. 7.00 do 15.00 tel. 77 483-40-76, bądź całodobowo: 602620338

   

  Data powstania: czwartek, 23 czerwca 2011 08:00
  Data upublicznienia: czwartek, 23 czerwca 2010 08:40
  Zaakceptował(a): Piotr Pabisz
  Opublikował(a): Damian Kędrak
Copyright © 2005 Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu