Strona główna \ Sposoby załatwiania spraw \ Dochowanie do istniejącego grobu

Dochowanie do istniejącego grobu

Zakres

Dochowanie do istniejącego grobu ziemnego i murowanego

Miejsce załatwiania

Miejski Zakład Cmentarny

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę

 1. Pisemna zgoda dysponenta grobu,
 2. Karta zgonu osoby zmarłej zawierająca adnotacje USC o zarejestrowaniu zgonu,
 3. W przypadku zwłok lub szczątek sprowadzanych z zagranicy zezwolenie Prezydenta Miasta w formie decyzji,
 4. Świadectwo kremacji do pochowania prochów.

Dokumenty pozyskiwane przez urząd

 1. Pisemna zgoda dysponenta grobu,
 2. Karta zgonu osoby zmarłej zawierająca adnotacje USC o zarejestrowaniu zgonu,
 3. W przypadku zwłok lub szczątek sprowadzanych z zagranicy zezwolenie Prezydenta Miasta w formie decyzji,
 4. Świadectwo kremacji do pochowania prochów.

Wynik sprawy - sposób załatwienia

Zgoda lub odmowa wyrażenia zgody. Odmowa wyrażenia zgody następuje na piśmie zawierającym jej szczegółowe uzasadnienie.

Termin - czas trwania sprawy

Niezwłocznie.

Uwagi

 1. Dysponentem grobu:
 • ziemnego czasowego jest osoba wymieniona w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, Nr 12, poz. 1268)
  • pozostały małżonek(ka) osoby zmarłej, jej krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,
  • która uiściła obowiązujące opłaty,
 • murowanego czasowego lub niszy urnowej jest osoba, która zawarła umowę na budowę/nabycie/ grobu, niszy z Zarządem Cmentarzy Komunalnych lub która nabyła prawo dysponowania grobem lub niszą na podstawie dziedziczenia lub umowy cywilnej.
 1. Osobami uprawnionymi do pochowania zwłok są:
  1. pozostały małżonek(ka) osoby zmarłej,
  2. krewni zstępni,
  3. krewni wstępni,
  4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
  5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,
  6. organy państwowe, instytucje i organizacje społeczne
   - w przypadku zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa,
  7. inne osoby, które się do tego dobrowolnie zobowiązały.
 2. Dochowanie do grobu istniejącego może nastąpić po spełnieniu łącznie następujących warunków: - po wyrażeniu zgody przez dysponenta grobu na pochowanie, - po upływie 20 lat od ostatniego pochowania
  • w grobie ziemnym nie pogłębionym (nie dotyczy szczątek), - jeżeli pochowanie nie spowoduje naruszenia przepisu o ochronie zabytków i ochronie zieleni (cmentarz jest terenem zielonym o charakterze parkowym), - zmarłym, który ma zostać dochowany jest jego dysponent (opłacona przez niego nienaruszalność grobu jeszcze nie wygasła)
  • w przypadku grobu ziemnego.

Podstawa prawna

 1. Art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23 poz. 295, Nr 120 poz. 1268).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szcątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153 poz. 1783).
 3. Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 47, poz. 299, z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z 2000 r. Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 153 poz. 1783).

Wersja do druku

Data powstania: wtorek, 30 sierpnia 2005 20:50
Data upublicznienia: czwartek, 1 września 2005 08:03
Zaakceptował(a): Piotr Pabisz
Opublikował(a): Jarosław Kozłowski
Copyright © 2005 Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu