Kędzierzyn-Koźle: Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu autokarawan
Numer ogłoszenia: 347512 - 2011; data zamieszczenia: 21.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu , ul. Bałtycka 2, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, tel. 77 483 40 76, faks 77 483 40 76.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu autokarawan.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CPV: 34.11.00.00-1 1. Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu typu autokarawan do celów pogrzebowych z homologacją (pojazd bazowy), kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, spełniający warunki dopuszczenia do ruchu drogowego. 2. Model oferowanego pojazdu powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski w odległości maksymalnie 100 km od siedziby zamawiającego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z danymi technicznymi został określony w Załączniku Nr 1 do SIWZ i ma charakter wymogów minimalnych. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę samochodu o podstawowych wymaganiach technicznych jak niżej: silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem - minimum 100 KM o pojemności min. 1500 cm3 - max. 2500 cm3 wymiary wysokość - max. 2000 mm DMC do 3,5 t skrzynia biegów automatyczna, koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową układ kierowniczy ze wspomaganiem siedzenie kierowcy regulowane lakier metalik w kolorze czarnym,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzckk.pl/bip/przetargi.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: MIEJSKI ZAKŁAD CMENTARNY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU ul. Bałtycka 2, 47-220 Kędzierzyn-Koźle,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2011 godzina 10:00, miejsce: MIEJSKI ZAKŁAD CMENTARNY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU ul. Bałtycka 2, 47-220 Kędzierzyn-Koźle,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie